Ogdoad – The world before creation

        Ogdoad – The world before creation

ตลอดระยะเวลาอันรุ่งเรืองยาวนานหลายพันปี เทพเจ้าที่ชาวอียิปต์เคารพนับถือก็ได้หมุนเวียนพลัดเปลี่ยนหน้าตากันไป เทพองค์ใดที่ไม่ค่อยเป็นที่นับถือก็จะถูกลืมเลือนหายไปกับกาลเวลา คงเหลือไว้แต่องค์เทพที่ได้รับการบูชาอย่างกว้างขวาง และมีเทพรุ่นใหม่ที่ได้รับการนับถือเพิ่มขึ้นมาในบางช่วงเวลา   ‘อ๊อกโดด’ คือลัทธิบูชาเทพเจ้าทั้ง 8 แห่งชนชาติอียิปต์โบราณที่เก่าแก่ที่สุด ลัทธินี้มีความเชื่อว่าในสมันก่อนกำเนิดโลก มีจักรวาลอันกว้างใหญ่ที่ถูกเรียกว่า “เคออส” (Chaos) อยู่ ซึ่งในเคออสมีเทพเจ้างูและเทพเจ้ากบ 8 องค์อาศัยอยู่ ซึ่งเป็นที่มาแห่งเทพเจ้าของอ๊อกโดด โดยเป็นเทพ 4 พระองค์และเทพี 4 พระองค์ โดยเทพจะมีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่พระพักตร์เป็นกบ ส่วนเทพีจะมีพระพักตร์เป็นงู … (>//<)

เทพเจ้าในอ๊อกโดดเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่รุ่นแรกๆ แห่งนครเฮอร์โมโปลิส เทพเจ้าเหล่านี้เป็นผู้สร้างชีวิต และเป็นผู้ส่งคืนวิญญาณคนตายให้หวนคืนสู่แม่น้ำไนล์และสร้างแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ในทุกวัน เนื่องจากมีเทพเจ้าเพียง 8 พระองค์ (ซึ่งน้อยมาก) จึงมีความเชื่อต่อๆ กันมาว่าเทพเจ้าทั้ง 8 นี้ยังมีความสัมพันธ์กับเทพพระเจ้าพระองค์อื่นในกลุ่มเทพเอนเน็ท (Ennead) ซึ่งเป็นเทพในรุ่นต่อมาอีกด้วย (^_^)

        เทพเจ้าแห่งลม เทพอามุน และ เทพีอามันเนท

     ในยุคแรกเริ่มของอาณาจักร เทพอามุน และ เทพีอามันเนท ได้รับการยอมรับนับถือในฐานะเทพเจ้าแห่งลมในคณะเทพอ๊อกโดดทั้ง 8 โดยมีอำนาจในการดูแลควบคุมลมและความหวัง เทพเจ้าทั้งสองได้รับการขนานนามว่า ลมหายใจแห่งชีวิต โดยเป็นผู้สร้าง บา ซึ่งก็คือจิตวิญญาณให้แก่มนุษย์ ในช่วงแรกนั้นเทพเจ้าทั้ง 8 องค์ในอ๊อกโดดต่างมีความสำคัญเทียบเทียมกันเนื่องจากการร่วมกันสร้างโลกขึ้นมาจากเคออสอันว่างเปล่า ทั้งหมดนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งนครเฮอร์โมโปลิส หากทว่าในภายหลัง เทพอามุนนั้นได้รับการยอมรับนับถือกันอย่างกว้างขวางที่นครทิปส์ด้วย กาลเวลาล่วงเลยไป 1500ปี จากอียิปต์ในยุคราชอาณาจักรเก่าสู่ยุคราชอาณาจักรกลาง นครทีปส์ได้เติบใหญ่กลายมาเป็นศูนย์กลางการค้าและเมืองหลวงของอาณาจักร เทพอามุนผู้ซึ่ง ชาวนครทีปส์เชื่อว่าเป็นกำลังสำคัญในการอำนวยโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ให้แก่เมืองก็ได้กลายมาเป็นเทพองค์สำคัญที่ได้รับการยอมรับนักถือกันอย่างกว้างขวาง ยิ่งในภายหลังได้รับการผนวกเข้ากับสุริยะเทพรา กลายเป็นราชาแห่งเทพทั้งปวง ภายใต้ชื่อ อามุน-รา ซึ่งขยายขอบเขตพระราชอำนาจไปถึงการควบคุมจักรวาลเลยทีเดียว

Comments are closed.